Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Üye olmak isteyenlerin, başvuru belgesini imzalamaları ve istenen belgeleri eklemeleri zorunludur.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.
Her üye istifa hakkına sahiptir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar merkez yönetim kurulu kararı ile fahri/onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyelerin oy hakları yoktur. Ancak, bu üyeler görüşlerini bildirebilirler ve istedikleri takdirde ödenti verebilirler.

Vizyonerleri
daha yakından tanımak için

vizyonerler katalog