Geleceğin işaretçisi Vizyonerler Derneği tüzüğünü

vizyonerler tüzük
VİZYONERLER DERNEĞİ

Tüzük

Derneğin Adı; Vizyonerler Derneği’dir.

Kısa adı; VİDER’dir.

Derneğin genel merkezi Ankara'dadır. Yurt dışında ve yurt içinde merkez genel kurul kararı ile şubeler ve yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir.

Vizyonerler, ideolojik çekişmelerden uzak, değerler siyaseti üzerinden sonuç odaklı bir anlayışla, ülkemizin kaygılarını umutlara çevirmek ve geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak kadrolar oluşturmak ve yetiştirmek için bir araya gelen idealist bireyler topluluğudur.

Bu amaçla;

 1. Yurt içinde ve yurt dışında dil, din, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayrım gözetmeden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak, insanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, toplumların sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek, insanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak, insanlar ve ülkeler arasında köprüler kurmak, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, doğal afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme veya eziyete uğramış tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak, yoksullukla mücadele ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak.
 2. Ülkemizi ekonomik girdi sağlayacak açılımlarla tanıtmak ve geleceğine yönelik bir vizyon geliştirmek.
 3. Toplumumuza ve mensubu olduğumuz medeniyet havzasına öncülük edecek kadrolar ve kurumlar oluşturmak.
 4. Kültür, sanat, bilim ve farkındalık gibi sahalarda toplumumuzun her yönden gelişmesine ve insanlarımızın üretkenliğine katkıda bulunmak.
 5. Dil, din, düşünce, eğitim, sanat, edebiyat vb. alanlarda nitelikli düşünceler / ürünler / anlayışlar / projeler üretilmesini, nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 6. Çevre temizlik ve sağlığı, tarihi, kültürel, turistik bölge ve eserlerin korunması, halka tanıtılması ve kültürümüze kazandırılması konularında, kamu kararlarına yönelik etkin ve sonuç alıcı çalışmalar yapmak.
 7. Engelliler (fiziksel, zihinsel) için projeler geliştirmek, “Engelsiz Yaşam” çalışmalarına, proje ve programlarına katkı sağlamak.
 8. Ulusal ve uluslararası düzeyde çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak, doğal yaşam ve gelecek için kısa ve uzun vadeli projeler, programlar yapmak, eğitim vermek, uygulamalı kurs, seminer ve konferans düzenlemek.
 9. Bireylerin, her kademedeki eğitim-öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında yönetime katılmalarını sağlamak.
 10. Bireylerin kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri, sorunlarının araştırılması, çözüm yolları bulunması için destek sağlanmak.
 11. Bireylerin, insan ve doğa sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamak.
 12. Vatandaşların, cumhuriyet değerleri olan laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılık duygularının ve örgütlenme bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 13. Aile, toplum, milli ve manevi bağların güçlendirilmesine katkı sağlamak.
 14. Ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmak için yurtiçi ve yurtdışı düşünce örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve iş birliğinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.
 15. Aynı düzeydeki ulusal veya uluslararası örgütler karşısında üyeleri temsil etmek.
 16. Üyeleri arasında ve tüm toplum katmanlarında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak, ihtiyaç sahiplerine eğitim, gıda, giyim, sağlık, kira, yakacak vb. zaruri ihtiyaç alanlarında ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, gıda bankacılığı kapsamında gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri bağışı kabul etmek ve gıda bankacılığı kapsamında faaliyet yürütmek.
 17. İnsan hak ve hürriyetlerine yönelik her türlü olumsuzluğa ve hukuksuzluğa karşı hak ve özgürlük bilinci oluşturmak; bu hususta her türlü çabayı sergilemek, bu alanlarda çalışma yapanlara destek olmak.
 18. Türk toplumunun, ekonomik, sosyal, kültürel ve sınai alanlarda kalkınmasına, gelişmesine hizmet edecek faaliyetlerde bulunmak. Türk toplumunun yasal ekonomik sosyal siyasal kültürel tüm hak ve menfaatlerinin aramak, korumak ve savunmak.
 19. Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açıktır. Belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

Üyeler aşağıda yer alan değerleri benimser ve bu değerlere bağlılığı kabul eder.

 1. Hürriyet ve Egemenlik

Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Cumhuriyetin en önemli niteliği budur. Egemenliğin tek kaynağı millet ve milletin iradesiyle oluşturulan meclis’tir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kaderinde ve kendi geleceğinde yalnızca Türk milleti söz sahibidir.

 1. Milli Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü

Türk milleti farklı din, mezhep veya etnik kökeniyle bir bütündür ve içinde hiçbir bölücü, ayırıcı unsura yer vermez. Türk milleti milli birlik ve beraberlik duygusu ile birbirine sıkıca bağlanmıştır. Türk milletini oluşturan insanların doğum yerleri, eğitim düzeyleri, meslekleri, mezhepleri, siyasi görüşleri ayrı olabilir fakat vatanı, milleti, devleti ve ay yıldızlı bayrağı birdir.

 1. Barış

Millet ve devlet hayatı tehlikeyle karşılaşmadıkça, savaştan uzak durulmalı ve her daim barışı korumak için savaşa hazırlıklı olunmalıdır. Asıl olan barıştır ve barışın sürekliliğidir. Anlaşmazlıkların çözümünde devletin çıkarları gözetilerek uluslararası iş birliğine önem verilmelidir. Sürekli çatışma ve savaş içinde olan toplumlar üretim ve çalışma hayatından uzaklaşır, ekonomik gelişme sağlayamaz, bilim ve teknolojide geri kalır.

 1. Cumhuriyet

Halkın kendi kendisini yönetebildiği, egemenliğin ulusa ait olduğu ve herkesin eşit haklara sahip ve özgürce haklarını kullandığı yönetim biçimidir. Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesi ilkesine dayanır ve çok partili sistemi öngörür. Egemenliğin halka ait olduğu tek yönetim biçimidir ve cumhuriyet rejiminde yasaları koyacak kişiler, yani meclis seçim ile belirlenir. Sınıf ve cins ayrımı olmaksızın herkesin yönetime katıldığı yönetim biçimidir.

 1. Demokrasi

Demokrasi yalnızca yasalara değil daha çok bir siyasal kültüre dayanır. Demokrasi, bir yönetim biçimi olduğu kadar aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Demokratik bir yönetim için yasaların ve yönetim sisteminin tek başına demokratik ilkeler doğrultusunda oluşturulmuş olması yetmez. Günlük hayatta insanların davranışlarından oluşan kültürde bu temel ilkelerin yaşanması gerekir. Bu da demokrasilerde demokratik vatandaşlığın önemini artırmaktadır. Demokratik kültür ancak demokratik vatandaşlar yoluyla oluşturulabilir.

 

 1. Eşit Yurttaş

Ülkemizde sosyal bölünmenin ve sınıflar arası mücadelenin yeri yoktur. Türk milleti, birbirinden çok farklı çıkarları olan ve bu itibarla birbiriyle mücadele eden sınıflara sahip olamaz. Hiçbir kişiye, aileye, sınıfa ya da cemaate imtiyaz verilemez. Türk Milleti’nin herhangi bir kişi, sınıf veya zümre tarafından sömürülmesine müsaade edilemez. Devletin imkânları ve kaynakları vatandaşlar arasında eşit ve adil dağıtılmalıdır. Devlet karşısında her vatandaş eşittir.

 1. Düşünce, Din ve Vicdan Özgürlüğü

Hiç kimse zorla; güç kullanarak yahut tehdit ederek, başkalarını, dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç ve düşüncelerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayamaz, açıklama yapmak isteyenleri zor kullanarak durduramaz. Din ve inançlarını yerine getirmek için ibadet eden bireylere müdahale edilemez, güç kullanılarak veya tehdit edilerek bireyler din ve vicdan hürriyetinden alıkonulamaz.

 1. Adalet, Vicdan ve Merhamet

En büyük adalet vicdan ve merhamettir. Çıkarlarını düşünen insanların çoğaldığı, fedakarlığın azaldığı yerlerde hile ve ahlaksızlık artar, insanlar iki yüzlü olurken, paranın saltanatı merhameti ve vicdanı susturmak için her türlü hilekarlığa başvurur. Hak, hukuk ve doğruluğun bulunduğu yerde zulüm olamaz. Zalimlerin olduğu yerde vicdan ve merhamet, hak yemeye, sömürüye karşı çıkar. Hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşam düzenidir. Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesidir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluktur. Hukuk ve adalet olmasa insanlar uygun olmayan davranışlarla toplumun dengesini bozar, kamusal düzeni yok ederek tüm canlıları tehlikeye sokarlar.

 1. Milli Olma

Ülkemiz sınırları içinde yaşayan veya yurtdışında bulunan ancak kendini Türk olarak tanımlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşıyım diyen herkes bu ülkenin vatandaşı anlamında Türk görülmüştür. Etnik köken itibariyle Türk, Kürt, Arnavut, Boşnak, Zaza, Gürcü, Çerkez, Pomak, Çingene, Arap, Laz, Süryani, Ermeni, Yahudi, Rum, Nasturi, Keldani, Bahai, Leh, Malakan, ya da Dürzi vs. kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşıdır. Bu vatandaşların farklı ana dilleri, örf ve adetleri, yaşam tarzları olabilir. Dillerini günlük hayatlarında kullanabilirler. Ancak devletin resmi bir dili vardır, o da Türkçe’dir.

 1. Çağdaşlaşma

Çağ: zaman dilimi, vakit anlamına gelmektedir. Çağdaş: aynı çağda yaşayan, çağcıl, muasır, bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan anlamındadır. Çağdaşlaşmak: çağın, gelişmiş kurumlarına, gelişmiş uygarlık düzeyine ulaşabilmek için gerekli olan ekonomik, toplumsal, psikolojik, siyasal değişmeyi gerçekleştirmek, yeniliklerini ve özelliklerine ayak uydurmaktır. Çağdaşlaşma kesinlikle batı hayranlığı veya taklitçilik olarak görülmemelidir. Aksine, yaşadığımız topraklar üzerinde, örf, adet gelenek ve göreneklerimizi koruyarak içinde bulunduğumuz modern çağa ayak uydurmak ve ona uyum sağlamaktır.

 1. Bilimsellik

Bilimsellik, devlet ve toplum hayatında bilime yer vermek ve bilimi değerlendirmektir. Bilimsellik, olaylara bilimsel gözle bakmayı, gerçeği bilimsel gözle araştırmayı, hurafelere, peşin yargılara sapmadan aklı hakim kılmayı gerekli kılar.

 1. Hukukun Üstünlüğü

Demokrasilerde hiç kimse kanunların üzerinde değildir. Bunun anlamı, demokrasilerde herkes hukuk kurallarına uymak zorundadır ve yasaları ihlal cezai yaptırımla karşı karşıya kalırlar. Ayrıca demokrasi, kanunların herkese eşit, adil ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Bir kişi, grup veya zümreye özel kanun maddesi çıkarılamaz. Hukukun egemen olduğu demokrasilerde, kanunları herkese eşit bir şekilde uygulamak için bağımsız mahkemeler bulunur.

 1. Aktif Katılım

Demokratik bir yönetimin temel göstergelerinden biri de vatandaşların yönetim sürecine aktif katılımıdır. Katılım, vatandaşların bir hakkı olduğu kadar aynı zamanda görevidir. Demokrasilerde vatandaşlar, siyasal sürece yalnızca seçimler aracılığıyla değil, ülkenin sorunları hakkında bilgi edinerek sivil toplum kuruluşlarına üye olup çalışarak çeşitli etkinlikler yoluyla da katılmalıdırlar. Vatandaşların topluma aktif katılımı, demokrasinin gelişmesi için en önemli unsurlardan birisidir.

 1. Seçim

Demokrasi, halkın yöneticileri belirli aralıklarla, özgür ve adil bir seçimle belirlenmesi gerektirir. Gerçek demokrasilerde seçimlerin de belirli ilkelere göre yapılması gerekir. İlk olarak, oy kullanacak bireylerin; ekonomik durumları, cinsiyet, ırk, millet, yetenek, fiziksel durum ve toplumdaki statüleri gibi nedenlerle oy hakları kısıtlanamaz. Bu, genel oy ilkesidir. Seçimlerde uyulması gereken bir diğer ilke olan eşit oy ilkesi ise her seçmenin sadece ve sadece bir oy hakkına sahip olması anlamına gelir. Ayrıca, seçmen iradesinin her türlü baskıdan uzak kalmasını sağlamak için seçmenin kime oy verdiğini kimsenin bilmemesi gerekir ki bu da gizli oy ilkesidir. Seçimlerin özgür ve adil olabilmesi için genel, eşit ve gizli oy ilkelerine dayanması gerekir.

 • Çok Partili Sistem

Demokrasilerde ülke halkı, yönetimde söz sahibi olmak için seçimler aracılığıyla temsilcilerini seçer. Elbette bir ülkede yaşayan halkın tamamının aynı fikirde olması beklenemez. Farklı görüşteki kişiler temsilci olarak seçilmek için siyasi görüşlerini seçmenlere anlatmak ve taraftar toplamak amacıyla siyasi partiler oluşturabilirler. Seçim serbestliğinin gerçek bir anlam taşıması için seçmenlerin kendi düşüncelerine uygun adayları seçmelerine olanak veren çeşitli alternatiflere sahip olması gerekir. Bu gereklilik, çok partili sistem ile yerine getirilmektedir.

 1. Çoğunluğun Yönetimi

Demokrasinin temel ilkelerinden biri de çoğunluğun yönetimini kabul etmektir. Demokrasilerde birden çok görüş ve siyasal parti vardır. Bazen seçimlerde bu görüşlerden birisi kazanır ve yönetme yetkisini alır. Bazen de iki veya daha fazla parti bir araya gelerek yönetme yetkisini kullanır. Muhalefette kalan partiler ise yönetimin politikalarını eleştirerek demokratik işleyişe katkıda bulunurlar.

 1. Çoğulculuk

Demokratik toplumlarda çoğunluğun, azınlığın haklarını koruması gerekir. Çoğunluğun erkine ve azınlığın haklarına saygı duyulmuyorsa orada demokrasi yok demektir. Demokrasilerde, azınlığın haklarına saygı duyulmalı ve azınlığa, görüşlerini özgürce ifade etme serbestliği verilmelidir. Demokratik toplumlar bazen farklı etnik veya dini gruplardan oluşabilir. Demokraside amaç, toplumdaki herkes için en iyi kararı alabilmektir. Bu nedenle alınan kararlarda, toplumdaki her kesimin katkısının olması gerekir. Bu anlayış, gücü elinde bulunduran grubun tek başına kendi görüşlerine göre kararlar almasına da engel olur.

 1. Hesap Verebilirlik

Demokrasilerde seçilmiş ve atanmış görevliler halka karşı sorumludurlar. Görevliler görevlerini kendi istek ve ilgileri doğrultusunda değil, halkın istekleri doğrultusunda oluşturulan yasa ve kurallara göre yerine getirirler. Seçilmiş veya atanmış görevliler, verdikleri kararlar ve yaptıklarından dolayı halka karşı sorumludurlar. Demokrasilerde halka karşı hesap verebilirlik çeşitli şekillerde uygulanır. Bunlardan birisi, siyasal hesap vermedir. Bu, özgür ve adil seçimler yoluyla gerçekleşir. Diğer hesap verme mekanizmaları ise, yasal ve idari hesap verme yoludur.

 1. Şeffaflık

Demokrasilerde yönetimin şeffaf olması gerekir. Demokratik bir ülkede insanlar hangi nedenlerle hangi kararların alındığı, kamu harcamalarının nereye yapıldığı vb. konularda haberdar olmak isterler. Şeffaf yönetimler aldığı kararlardan halkın haberdar olması için çeşitli yöntemler bulmak zorundadırlar. Bu konuda medyaya da önemli görevler düşmektedir.

 1. Anayasal Güvence

Demokratik yönetimler, vatandaşlarının haklarını korumak ve onlara değer vermek için çalışırlar. Hatta genellikle temel insan haklarını ülke anayasasına koyarak onları garanti altına alırlar. İnsanlar, devredilemez haklarla doğarlar. Bu haklar insanın doğuştan sahip olduğu onuruyla yaşamasını sağlar. Bu nedenle demokratik yönetimlerin insan haklarını koruma altına alması gerekir.

 1. Güçler Ayrılığı

Demokratik bir yönetimde bulunması gereken özelliklerden birisi de yasama, yürütme ve yargı görevlerinin birbirine karşı bağımsız organlar tarafından yürütülmesidir. Bu duruma güçler ayrılığı ilkesi denir. Böylece demokrasilerde bu üç önemli görevin, birbirinden bağımsız organlar aracılığıyla dengelenmesi beklenir.

 1. Sivil Toplum

Demokratik bir toplum için toplumun taleplerini devlete/yönetime ileten sivil toplum unsurlarının varlığı büyük önem taşımaktadır. Sivil toplum, demokratik katılımı sağlama, hükümeti ve devleti denetleme, toplumun ihtiyaç ve taleplerini ifade etme, toplumun sosyal sorumluluk seviyesini yükseltme, demokratik değerlerin toplum ve yönetim düzeyinde yaygınlaşmasını sağlama gibi misyonlara sahiptir.

 1. Laiklik

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması ve devletin kişilerin vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğünü teminat altına almasıdır. Demokratik bir sistemde devlet, tüm inançlara eşit mesafede durur.

Dernek;

Türkiye'nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını, kurucu değerlerine bağlılığı, Anayasa'da tanımlanan Cumhuriyet’in demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini ve Anayasa’nın ilk 4(dört) maddesi başta olmak üzere genel esasların yer aldığı birinci kısmının kesinlikle değiştirilemeyeceğini temel ilke edinir.

 1. Bireyler arasında ve toplum içinde kaynaşmaya, iş birliği yapmaya, eşitlik anlayışına bağlı olarak demokratik katılıma, bireyden bireye, bireyden topluma sağlıklı bağlar kurmaya, gençlerden vizyon sahibi önderler geliştirip yaygınlaştırmaya çaba gösterir.
 2. Siyasi partilerle, yasaların öngördüğü biçimde ve tüzükte belirtilen amaç ve konulara uygun olarak iletişim kurabilir, her türlü desteği alabilir.
 3. Tüm çalışmalarını ve sorunlara çözüm anlayışlarını, yasalara uygun olarak ve demokratik kurallar içerisinde sürdürür. Gerektiğinde yasal tepki yöntemlerini uygarca kullanır.
 4. Irk, renk, köken, cinsiyet, dil ve din ayırımı gözetmez. Dünya’nın tüm bireylerini; içinde hoşgörü, saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk ve barışın bulunduğu bir aile kabul eder.
 5. İnsan haklarına saygı duyar ve bu hakları savunur.
 6. İnsana, hayvana, çevreye-doğaya yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına katkı koyar ve şiddetin her türlüsüne şiddetsiz yöntemlerle karşı çıkar.
 7. Kamu, yerel, özel ve gönüllü kuruluşlarla medyaya yönelik ilişkilerinde ve tüm çalışmalarında, aile, toplum ve ulus anlayışına uygun hareket eder, bu anlayışın yaygınlaşmasına çalışır.
 8. İnsanlığa hizmet sunan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, her türlü yasal ve açık iş birliğinde bulunur.
 9. Bireylerin ilgi alanları doğrultusunda, onlara en uygun yollarla etkinlik ve düzenleme biçimlerini seçme, ya da diğer alanlarda sınır gözetmeksizin bağlantılar kurma, kendine özgü eğitim alanları olarak tanımlanan ulusal ve uluslararası erkinlikleri ve demokrasi hakkında öğrenme olanağı yaratır.
 10. Bireylerin, kendilerini etkileyen politikaların geliştirilmesi sürecine, eşitlik ilkesi doğrultusunda etkin katılma hakkı elde etmelerini sağlayacak her türlü yasal girişim ve iletişimler için çaba gösterir.

Derneğin, amacını gerçekleştirmek için sürdüreceği çalışma konulan şunlardır:

 1. Bireylerin birlikteliği-örgütlenmeleri, kendilerini ilgilendiren her alanda ve kademede yönetime katılmaları,
 2. Bireylerin toplum yararına kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi,
 3. Çevre, doğa ve kültür zenginliklerinin korunması,
 4. İnsana, hayvana, çevreye-doğaya yönelik şiddetin ortadan kaldırılması,
 5. Bireylerin bilimsel çalışmalara ve araştırmalara katılması, genç bilim adamlarının yetiştirilmesi,
 6. Kent kültürünün gelişmesi, bireylerin kent yaşamına katılması,
 7. Çalışma yaşamındaki bireylerin kişisel ve sosyal gelişmelerinin desteklenmesi yaşadıkları güçlüklerin ve sorunların çözümlenmesi,
 8. İşsiz bireylerin meslek-iş ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlarına çözüm aranması, tarım, sanayi ve diğer alanlarda girişimciliğin ve üretimin özendirilmesi,
 9. Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılmalarına, topluma uyum sağlamalarına ve meslek-iş sahibi olmalarına yönelik eğitimler verilmesi, destekleyici ve kolaylaştırıcı çalışmalar yapılması
 10. Sanat, kültür, doğa, izcilik, spor ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi,
 11. Uluslararası insan ilişkileri, ulusal ve uluslararası düzeyde, insanlar arasında hoşgörü, saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk, barış duygu ve düşüncelerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi,
 12. Alkol ve madde bağımlılığının önlenmesi,
 13. Uygulamalar ve sorunlara yönelik bilimsel ve sosyal içerikli tartışmalar düzenlenmesi,
 14. Bireylerin haklarının ve istemlerinin ilgili ve yetkili kuruluşlara duyurulması, bu hak ve istemlerinin savunulması,
 15. Bireylerin ulaşım, barınma, sağlık ve beslenme sorunları için çözüm üretilmesi,
 16. Doğal afetlerde, kaza, yangın, sel ve benzeri olaylarda, yardım amaçlı etkinlikler düzenlenmesi, ya da düzenlenenlere katkıda bulunulması,
 17. Bireylerin bulunduğu her alan, kurum ve yerleşim biriminde; bilgilendirmek, bilgi, görüş ve öneriler almak amacıyla danışma nitelikli toplantılar düzenlenmesi,
 18. İnsanlığa yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi ve düzenlenenlere her türlü desteğin verilmesi,
 19. Gençlere, barınma olanakları, burs, kaynak ve benzeri destekler sağlamak için çalışmalar yapılması veya yapılanlara katkıda bulunulması,
 20. Doğrudan veya dolaylı olarak çalışma konuları ile ilgili alanlarda tasarımlar, projeler hazırlanması, üyelerin bu amaçla yönlendirilmesi ve özendirilmesi.
 21. Üniversite öğrencilerinin sorunları, onların boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapılması, çözümler bulunması ve bu bağlamda paneller, söyleşiler vs. tertip edilmesi.
 22. Üniversite gençliğinin ailelerine yük olmaları, ulaşımlarının çok zaman alması, yeterli burs imkanlarının olmaması, aylık gelirlerinin masraflarını karşılayamaması, derslerle uğraşmaktan başka faaliyetlere zaman kalmaması sorunlarının çözülmesi.
 23. Herhangi bir suçtan hapis yatıp cezasını çektikten sonra çıkmış gençlerin hayatlarını kimseye muhtaç olmadan devam ettirebilmeleri için meslek veya yetenek kazandırılması, bu amaçla kurslar, psikolojik destek üniteleri açılması.
 24. Faaliyet konularına yönelik dergi, kitap, neşriyat yayımlanması.
 25. Amacı gerçekleştirmek için kafe, kitapevi, lokal, lokanta, restoran, pastane, büfe, kültür evleri, internet kafeleri vs. açılması, işletilmesi, işletme hakkını özel veya tüzel kişilere devredilmesi.
 26. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurulması ve işletilmesi.
 1. Muhakeme ve analiz yapabilme
 2. Etkili stratejik düşünebilme yeteneği
 3. Olasılıklardan haberdar olmak ve yaşanılan zamanı yapılandırabilme
 4. İçgüdü ve sezgi sahibi olma
 5. Dürüst ve adaletli olma
 6. Zaman yönetimini çok iyi yaparak hızlı çalışma
 7. Hırslı ve mücadeleci olma
 8. Yenilikçi olma
 9. Fikir yürütebilme ve sentez yeteneğine sahip olabilme
 10. Sürekli öğrenme eğilimi içerisinde olma
 11. Olayları başkalarından farklı ve çok yönlü algılama
 12. İyi bir iletişim kurma becerisine sahip olma
 13. Kendine güvenme ve kendini sürekli geliştirme
 14. Başarısızlıktan asla korkmama ve riskleri göze alabilme
 15. Değişimden korkmama ve her değişim fırsatını bir öğrenme aracı olarak görme
 16. ve tüm bunları yaparken mütevazi olma.

Madde 8: Üye Olma

Üyelikle ilgili esaslar şunlardır:

 1. Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 2. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 3. Üye olmak isteyenlerin, başvuru belgesini imzalamaları ve istenen belgeleri eklemeleri zorunludur.
 4. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 5. Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.
 6. Her üye istifa hakkına sahiptir.
 7. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar merkez yönetim kurulu kararı ile fahri/onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyelerin oy hakları yoktur. Ancak, bu üyeler görüşlerini bildirebilirler ve istedikleri takdirde ödenti verebilirler.

Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin koşullar şunlardır:

 1. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6(altı) ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Üyelerin ortak özelliklerine (madde 7) aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak.
 7. Tüzükte yer alan amaçlar, değerler, çalışma konuları ve ilkelere aykırı hareketlerde bulunmak.

Üyeler, yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 1. Üyeler, yazılı olarak bildirmek koşulu ile üyelikten ayrılabilirler.
 2. Yıllık ödentisini ödemeyen üyeler merkez tarafından fahri üye statüsüne alınır. Son 6(altı) aya ait geçmişe dönük borçlarını ödeyen fahri üyeler yönetim kurulu kararı ile tekrar üyeliğe geçirilir. Yönetim kurulunun yazılı bildirime karşın, o yılın aidatlarını ödemeyen üyeler için yönetim kurulunun üyelikten çıkarma hakkı doğar.
 3. İlgili üye, konuya ilişkin olarak tanık gösterebilir veya tanıkların yazılı görüşlerini de savunmasına ekleyebilir.
 4. Yönetim kurulu, gerek görürse ilgili üyeyi, tanıkları veya şube yöneticilerinden dilediklerini dinleyebilir veya onlardan yeniden görüş isteyebilir.
 5. Yönetim kurulu kararlarına karşı genel kurula itiraz edilebilir. Kararlara yargı yolu açıktır.
 6. Yasaya göre üyeliği sona erdirici durumların meydana gelmesi halinde, yönetim kurulu kararıyla dernek üyeliği sona erdirilir.
 7. Her yıl derneğe en az 20 (yirmi) yeni üye kaydı alan üyeden 20.(yirminci) üyenin üye olduğu tarihten itibaren ilgili yıl sonuna kadar üyelik ücreti alınmaz.
 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

Genel kurulun oluşumu, toplanma zamanı ve işleyişine ilişkin esaslar şöyledir:

 1. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
 2. Olağan genel kurul, 3(üç) yılda 1(bir), mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 3. Genel kurula;
 • 50 (elli)’ye kadar üyesi bulunan şubeler 5 (beş),
 • 51 (ellibir) ile 100 (yüz) arasında üyesi bulunan şubeler 10 (on),
 • 101 (yüzbir) ile 250 (ikiyüzelli) üyesi bulunan şubeler 20 (yirmi),
 • 250 (ikiyüzellibir) üyeden sonra her 50 (elli) üye için 6 (altı)

temsilci / delege ile katılır.

 1. Seçimle veya atama ile gelmiş merkez yönetim ve merkez denetim kurulu üyeleri, bu görevlerde bulundukları sürece genel kurul üyesidir.
 2. Yönetim kurulu, genel kurul kararını aldıktan sonra, tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurul tamamlanmadan yeni üye girişi yapılamaz. Yönetim kurulu onayı ile genel kurula katılacak üyeler, en az 15(onbeş) gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az 1(bir) gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.
 3. Yazıda, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. (ikinci) toplantının hangi gün düzenleneceği belirtilir. Genel Kurula ilişkin bilgiler, yazı ile şubelere de bildirilir, ilk toplantı günü ile 2.(ikinci) toplantı arasında bırakılacak zaman 7(yedi) günden az, 60(altmış) günden fazla olamaz.
 4. Genel kurul, katılma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğu ile açılabilir.
 5. Genel kurul başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, nedenleriyle birlikte, üyelere ve şubelere yazılı olarak bildirilir. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren 6(altı) ay içinde yapılması zorunludur. İkinci toplantı, ilk toplantıdaki yöntemlerle düzenlenir. Genel kurul 1(bir)den fazla geri bırakılamaz.
 6. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle genel kurul toplantısının ertelenmesi durumunda 2.(ikinci) toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2(iki) katından az olamaz.
 7. Şubeler, genel kurullarında seçtikleri üyelerin isimlerini içeren genel kurul kararlarından 1(bir) örneğini, 1(bir) üst yazı ile genel kuruldan en az 20(yirmi) gün önce genel merkeze bildirirler.
 8. Şube genel kurullarının, merkez genel kurulundan en az 2(iki) ay önce bitirilmesi zorunludur.
 9. Genel kurulu izleyen 30(otuz) gün içinde, organlara seçilen asıl ve yedek üyelerle ilgili yasal bilgiler ve belgeler, merkezdeki en büyük mülki idareye yazı ile sunulur.
 10. Üyelerin 1/5 (beştebir)inin yazılı başvurusu veya yönetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda genel kurul olağanüstü toplanır. Toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10 (ondabir)i tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Merkez genel kurulun işleyişine ilişkin esaslar şunlardır:

 1. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 2. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum 1(bir) tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 3. Genel kurulda her üyenin 1(bir) oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
 4. Genel kurulu, seçilecek divan yönetecek olup, divan; başkan, yazman ve üyeler olmak üzere en az 3(üç), en fazla 5(beş) dernek üyesinden oluşur.
 5. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
 6. Genel kurulda, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10 (ondabir)i tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 7. Genel kurulda kararlar, oylamaya katılanların en az yarısından 1(bir) fazlası ile alınır.
 8. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar 1(bir) tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7(yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurul

 1. Yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçer.
 2. Tüzük, katılanların en az 2/3(üçteiki) çoğunluğunun kararı ve yönetim kurulunun onayı ile değiştirilir.

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Merkez yönetim kurullarına ilişkin esaslar şunlardır:

 1. Merkez yönetim kurulları, merkez genel kurulunca seçilen 9(dokuz) asil 5(beş) yedek üyeden oluşur.
 2. Merkez yönetim kurulları, merkez kongresinden sonraki ilk toplantıda, kendi aralarından genel sekreterlik, teşkilatlanma, tanıtım/eğitim ve medya, dış ilişkiler, sosyal politikalar, ekonomi ve mali işler, kadın/gençlik ve diğer alanlardan sorumlu olanları kendi aralarında belirler.
 3. Merkez yönetim kurullarında, toplantı gün ve zamanlarını başkan ve genel sekreterlik belirler.
 4. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Merkez yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim kurulunun oluşumu ve görevleri şu şekilde belirlenmiştir:

 1. Denetim kurulu, üyeler arasından merkez genel kurulunca seçilen 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üyeden oluşur.
 2. Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarından da yararlanılabilir.
 3. Denetim Kurulu, tüzükte yer alan amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak, derneğin karar ve uygulamalarını, defter, hesap ve kayıtlarını, yılda 1(bir) aralıklarla denetler. Kurul, denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 4. Kurul, ayrıca, yönetim kurulu veya denetim kurulu başkanın veya en az 2(iki) denetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine de toplanabilir.
 1. Şube açılabilmesi için, şube açılmadan önce, dernek büyükşehirde şube açabilmesi için o şehirde oturan en az 100(yüz), diğer şehirlerde ise 50(elli) üyesinin bulunması zorunludur.
 2. Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az 7(yedi) kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
 3. Başvuruya, yasalardaki belgeler eklenir. Kurucu kurul, olağan toplantı tarihine kadar yönetim kurulu görevini yapar.
 4. Şube yönetim kurulu 7(yedi) asil 5(beş) yedek üyeden, şube denetim kurulu 3(üç) asil 3(üç) yedek üyeden oluşur.
 5. Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
 6. Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
 7. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.
 1. Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 2(iki) ay önce bitirmek zorundadırlar.
 2. Şubelerin olağan genel kurulu, 3(üç) yılda 1(bir), şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 3. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin 1(bir) örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30(otuz) gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
 4. Merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
 5. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Şube yönetim kurullarına ilişkin esaslar şunlardır:

 1. Şube yönetim kurulları, şube genel kongresince seçilen 7(yedi) asil 5(beş) yedek üyeden oluşur.
 2. Şube yönetim kurulları, şube kongresinden sonraki ilk toplantıda, kendi aralarından genel sekreterlik, teşkilatlanma, tanıtım/eğitim ve medya, dış ilişkiler, sosyal politikalar, ekonomi ve mali işler, kadın/gençlik ve diğer alanlardan sorumlu olanları kendi aralarında belirler.
 3. Şube yönetim kurulları, kongre tutanak ve sonuçları ile görev bölümünü şube kongresinden sonra, en geç 15(onbeş) gün içinde merkeze bildirirler.
 4. Şube yönetim kurullarında, toplantı gün ve zamanlarını şube başkanı veya şube genel sekreterliği belirler.
 5. Tüzük ve kaynağını genel kuruldan alan organların kararlarına aykırı çalışmalarda bulunan şube yönetim kurulları, önce yazılı olarak uyarılır. Verilen süreye karşı aykırılıkları düzeltmeyen şubeler, merkez yönetim kurulunca görevlendirilenlerce denetlenir. Denetim raporuna göre; merkez yönetim kurulu, şube yöneticilerini yargıya verebilir veya şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını ister.

Denetim kurulunun oluşumu ve görevleri şu şekilde belirlenmiştir:

 1. Denetim kurulu, üyeler arasından seçilen 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üyeden oluşur.
 2. Yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarından da yararlanılabilir.
 3. Denetim kurulu, tüzükte yer alan amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak, şubenin karar ve uygulamalarını, defter, hesap ve kayıtlarını, yılda 1(bir) aralıklarla denetler. Kurul, denetim sonuçlarım 1(bir) rapor halinde şube yönetim kuruluna sunar.
 4. Kurul, ayrıca, şube yönetim kurulu ile şube denetim kurulu başkanının veya en az 2(iki) denetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine de toplanabilir.

Yönetime ve gönüllü hizmet üretimine daha fazla bireyi kazandırmak amacıyla; dernekte ve şubelerde, genel sekreterlik, teşkilat başkanlığı, tanıtım eğitim ve medya başkanlığı, dış ilişkiler başkanlığı, sosyal politikalar başkanlığı, ekonomi ve mali işler başkanlığı, kadın ve gençlik başkanlığı ve diğer komisyonları yönetim kurulu kararı ile oluşturulabilir.

Yönetime ve gönüllü hizmet üretimine daha fazla bireyi kazandırmak amacıyla; dernekte ve şubelerde, genel sekreterlik, teşkilat başkanlığı, tanıtım eğitim ve medya başkanlığı, dış ilişkiler başkanlığı, sosyal politikalar başkanlığı, ekonomi ve mali işler başkanlığı, kadın ve gençlik başkanlığı ve diğer komisyonları yönetim kurulu kararı ile oluşturulabilir.

Gelirlere ilişkin esaslar şunlardır:

 1. Üyelerin, giriş aidatı ve yıllık ödenti olarak verecekleri miktarlar ile ödeme şekilleri, merkez yönetim kurulunca belirlenir.
 2. Şubelerdeki üyelerin katılma payı ve ödentilerinin ne kadarının merkezin hesabına aktarılacağı, şubelere yapılacak yardımların ilkeleri ve yöntemleri genel kurulun kararına bağlıdır.
 3. Gelirlerin hangi bankaya ve ne miktarda yatırılacağı, dernek kasasında bulundurulabilecek miktarın ne kadar olacağı, ilgili yasalar ve yönetmeliklere göre yönetim kurulunca belirlenir.
 4. Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 5. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 6. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu 50(elli) asıl ve 50(elli) koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye ve şube ödentileri, sandık, yayın, kültür, sanat, izcilik, spor, eğitim ve öğretim, çalışma, reklam, medya ve yatırımlar ile ilgili gelirler, işletme ve ortaklık gelirleri, reklam gelirleri, sosyal etkinlik gelirleri, devlet yardımları, diğer yardımlar, bağışlar ve faizler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütlerin ve hükümet dışı kuruluş, uluslararası hükümet dışı kuruluş, vakıf, dernek, araştırma merkezi proje gelirleri ve fonlar
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Diğer gelirler.

Yetki Belgesi:

 1. Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından 2(iki) nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
 2. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok 1(bir) yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri 1. (birinci) fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna 1(bir) hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

 1. Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5(beş) yıl süreyle saklanır.

Giderlere ve borçlanmaya ilişkin esaslar şunlardır:

 1. Yönetim kurulunca, tüzükte belirlenen amaçlar, çalışma konuları ve hizmet çeşitlerine uygun olarak kararlaştırılmış her türlü giderler, ödemeler ve yardımlar giderleri oluşturur.
 2. Giderlerin, yasal belgelere bağlanması ve belgelerin genel başkan ile genel sekreterin imzalaması zorunludur.
 3. Şubelere ve üyelere yapılacak yardımların gerekçeleri, çeşitleri, şekilleri ve miktarları, merkez genel kurulunun vereceği yetkiler doğrultusunda merkez yönetim kurulunca belirlenir.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin, 1(bir) önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk 4(dört) ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimi:

 1. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30(otuz) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve 1(bir) yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirimi:

 1. Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30(otuz) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurt dışından yardım alma bildirimi:

 1. Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin bildirilmesi:

 1. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30(otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 2. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30(otuz) gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernekte, işletme hesabı esasına göre aşağıdaki defterler tutulur.

 1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır, kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin bilgileri, giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Bu defterlerin Valilik İl Dernekler Müdürlüğü veya noterden onaylı olması zorunludur.

Derneğe katkıda bulunan kişi ve kuruluşlarla; amaca uygun alanlarda başarı ve hizmetleri görülen kişi, kuruluş ve gençlere her türlü ödül verilebilir.

Yönetim Kurulu, Cumhuriyet, Demokrasi, 19 Mayıs, 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık, eğitim, gençlik, insan haklan, kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, engelliler, barış, çevre, doğal ve kültürel zenginlikler, savaş, işgal ve ırkçılıkla mücadele, izcilik, sağlık, sanat ve spor başta olmak üzere, ülkemizi ve dünyayı yakından ilgilendiren konularda, tüm tarihsel gün ve haftalarda, ulusal veya uluslararası etkinlikler düzenleyebilir, düzenlenenlere katılabilir ve katkıda bulunabilir.

 1. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
 2. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3(üçteiki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 2.(ikinci) toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2(iki) katından az olamaz.
 3. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3(üçteiki)’si dir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi veya erdirilmesine ilişkin esaslar şunlardır.

 1. Genel kurul, derneğin tüzel kişiliğinin sona ermesine her zaman karar verebilir. Bu amaçla düzenlenecek genel kurulda, kayıtlı üyelerin en az 2/3(üçteiki)sinin katılımı sağlanamadığı takdirde, üyeler, yasanın öngördüğü biçimde 2.(ikinci) kez toplantıya çağırılır. 2.(ikinci) toplantıda çoğunluk aranmaz. Derneğin dağılması kararı, 5(beş) gün içinde en büyük mülki idareye yazı ile bildirilir.
 2. Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Vizyonerler Derneği” ibaresi kullanılır.
 3. Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgeler saptanarak, varlık ve yükümlülükler bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin borçlu olduğu saptanırsa alacaklılara çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para, mal ve haklar, aynı genel kurulun kararı ile gençlikle ilgili bir kuruluşa devredilir.
 4. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasından sonra tasfiye kurulu tarafından durum 7(yedi) gün içinde 1(bir) yazı ile valiliğe bildirilir. Bildirime tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 5. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3(üç) ay içinde tamamlanır.
 6. Derneğin defter ve belgelerinin, tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyelerince saklanması zorunludur. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5(beş) yıldır.
 7. Derneğin tüzel kişiliği mahkeme kararı ile sona erdirildiği takdirde, tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasından sonra kalan para, mal ve haklar, ilgili yasalardaki hükümlere göre, aynı yasalarda tanımlanan kuruluşa devredilir.

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Kurucuların ad ve soyadları, uyrukları, meslek veya sanatları-uğraşları, yerleşim yerleri şöyledir.

 1. Gürkan Türkaslan, TC, Girişimci/Ekonomist, Ankara
 2. Emrullah Alpat, TC, Girişimci/Ticaret, Ankara
 3. Özgür Dallı, TC, Girişimci/Çiftçi, Kütahya
 4. Leman Emin, TC, Avukat, İzmir
 5. Zafer Zabun, TC, Girişimci/Yayıncı, Ankara
 6. Zeynep Samur, TC, Gazeteci/Spiker, Ankara
 7. Ali Koyuncu, TC, E.Hesap Uzmanı/YMM, Ankara
 8. Emre Samur, TC, Girişimci/Makina Mühendisi, İzmir
 9. Başak Aktaş, TC, Öğrenci/Gazetecilik, Ankara
 10. Alper Çiçek, TC, Öğrenci/Gazetecilik, Ankara
 11. Gürkan Azlağ, TC, Girişimci/Yazılım, Ankara
 12. Anıl Doğankaya, TC, Girişimci/İnşaat, Ankara
 13. Esra Bengi, TC, Öğrenci/Halkla İlişkiler, Ankara
 14. Ayşe Atar, TC, Satış-Pazarlama, Aydın
 15. Dorukan Dündar, TC, Öğrenci/Mimar, Ankara
 16. Elçin Aslan, TC, Gıda Teknikeri, İzmir
 17. Mehmet Çelik Hatipoğlu, TC, Girişimci, Ankara
 18. İlker Yıldız, TC, Öğrenci/Elektronik Mühendisi, Samsun
 19. Mehmet Hadi Özdemir, TC, Girişimci/İnşaat, Burdur
 20. Ramazan Çelik, TC, Girişimci/Tekstil, Bursa
 21. Melehat Şekeralmaz, TC, Sporcu, Ankara
 22. Buğra Erkulus, TC, Girişimci/Tekstilci, İzmir
 23. Vedat Fidan, TC, Diyaliz Teknikeri, Diyarbakır
 24. Murat Can Duran, TC, Medya Uzmanı, İzmir
 25. Batuhan Akkuş, TC, Öğrenci/Alman Dili, Sivas

Yukarıda adları verilmiş kurucu üyeler her daim derneğin tabi üyeleridir.

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.           

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Ad Soyad                                Görev/Ünvan

 1. Gürkan Türkaslan             Başkan
 2. Emrullah Alpat                Başkan Yardımcısı
 3. Leman Emin                     Sekreter
 4. Özgür Dallı                       Üye
 5. Zafer Zabun                     Üye
 6. Ali Koyuncu                     Sayman
 7. Zeynep Samur                  Üye
 8. Emre Samur                      Üye
 9. Başak Aktaş                     Üye

Bu tüzük 32 (otuziki) madde ve 1 (bir) geçici maddeden oluşur.

Kurucuların İsimleri ve İmzaları

Geleceğe birlikte yön vermek için aramıza katılmak ister misin?